Pre opremanja enterijera biljkama analiziramo uslove sredine :

Temperaturu

Osvetljenost

Vlažnost vazduha

Strujanje vazduha

Koncentracija ugljen –dioksida

Koncentracija ugljen-monoksidа

Čestice prašine

Formaldehid

Ukupne isparljive organske supstance(TVOC). U isparljive organske supstance spadaju naprimer ksilen, tulen ,benzen, formaldehid koje su štetne. Pored štetnih isparlljivih organskih supstanci u nekom prostoru mogu da se nađu i organske supstance koje potiču od biljaka, a koje nisu štetne.